ВНИМАВАЙ ОТ КОГО ВЗИМАШ РЕЛИГИЯТА СИ!

Расулюллах (с.а.с.) веднъж казал на Абдуллах ибн Омер (р.а.): “О, Ибн Омер, придържай се здраво за религията си! Придържай се здраво за религията си, защото тя е и плътта, и…

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НЕХАЙСТВОТО ЧРЕЗ ЗИКР

Всевишният Аллах повелява, желаейки да Го споменаваме във всеки повод: „О, вярващи, често споменавайте Аллах!“ (ел-Ехзаб, 33: 41) „…които споменават Аллах и прави, и седнали, и легнали на хълбок…“ (Ал-и…

КАКВО Е ТАСАВВУФ?

Тасаввуф е изкуството да познаваш Всевишния Аллах от сърце. Тасаввуф е другото наименование на това да се пренесе иманът до величествени и могъщи хоризонти, каквото е състоянието „ихсан“. Това означава…

ТАСАВВУФ Е ДА СЕ ДОСТИГНЕ ДО СЪВЪРШЕНСТВО ЧРЕЗ КОРАНА И СЮННЕТА

Тасаввуф е другото наименова ние на това да се пренесе иманът до величествени и могъщи хоризонти, каквото е състоянието „ихсан“. Това означава сърцата ни да достигнат досъзнанието и възприятието, че…

СПАСЕНИЕ ОТ НЕХАЙСТВОТО

Всевишният Аллах е създал човека със склонност и към добро и към зло и го е определил като единственото същество с поверена отговорност да Му служи. Като е обвързал постигането…

Истигна – да бъдеш доволен от това, което имаш

Когато сподвижниците оставиха всичко, което притежаваха в Мекка и се преселиха по пътя на Аллах в Медина, Пророкът (салляллаху алейхи ве селлем) побратими Абдуррахман бин Авф от преселниците със Са’д…

ОНЕЗИ, КОИТО ПРЕНЕБРЕГВАТ ЗНАМЕНИЯТА НА АЛЛАХ

Когато описва качествата на Своите истински и праведни раби, Всевишният Аллах повелява следното: “… и които, ако им се напомнят знаменията на техния Господ, не остават пред тях глухи и…

Размисъл върху знанието на Аллах

В много от знаменията на Свещения Коран се засяга въпроса за безкрайното знание на Всевишния Аллах и хората се призовават към размисъл. В айета се повелява следното: “У Него са…

Спокойствието на духа – смирението пред мъдростта…

Философите, са отстоявали твърдението, че истината може да бъде открита чрез ограничените способности на разума и чувствата, но този метод не е удовлетворил нито тях, нито останалите. Изучаващите науката „Келям”…

Размисъл Върху Вселената, Човека и Свещения Коран – ПОСЛЕСЛОВ

В днешно време някои хора, които са се отчуждили от собствената си история и култура, търсят спокойствие в западни програми за личностно развитие и курсове за далечно източни учения като…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain