ИСЛЯМЪТ Е СЪЖИВЯВАНЕ НА ЧОВЕКА

Основна цел и претенция на всяка една идеология е да издигне човека и да го извиси до определено ниво в човешките взаимоотношения. Обаче, в осъществяването на тази цел никоя човешка…

В последния си дъх

Голям шанс е да се изрече келиме-и шехадет преди смъртта. Затова трябва да подготвим сърцата си отрано. Келиме-и тевхид се заселва в сърцето, когато се вършат дела според изискванията й.…

Най-тежката дума на мерилото

Пратеникът на Аллах, салляллаху алейхи веселлем, казва: “Без съмнение, в деня на Къямета Аллах Теаля ще повика отпред един човек от моя уммет. След това пред погледите на всички ще…

ИНФАК – РАЗДАВАНЕ ПО ПЪТЯ НА АЛЛАХ

Думата инфак, чийто смисъл е изразходване на богатството, дори на душата по пътя на Аллах и други подобни на нея думи, са споменати в Корана над 200 пъти. Само това…

Даване и взимане на заем

Истинската красота на всяко благодеяние се проявява в превъзходното му осъществяване, зрялост и искреност. Поради това в знамение от Свещения Коран се повелява: “…и благодетелствайте! Аллах обича благодетелните.”(Сура ел-Бакара /Кравата/,…

Най-благодатното време за зикир и тефеккюр е времето на зазоряване (сехер)

Обичащият често споменава обичания. Онзи, който много споменава нещо, след време започва да го обича още повече. Степента на обичта се измерва със саможертвата, направена в името на обичания. Един…

ИЗУМИТЕЛНИТЕ ДЕТАЙЛИ В СЪТВОРЕНИЕТО – Милостта и състраданието на Всевишния Аллах

Вижте милостта и състраданието на Всевишния Аллах, Който е отсрочил поникването на зъбите с две години от раждането на децата. Защото бебетата в продължение на две години не могат пълноценно…

Размисъл Върху Свещения Коран

Човекът по природа е склонен към размисъл (тефеккюр). За да не остане затворен в тесните граници, които душата (нефс) поставя пред разума, човек се нуждае от водач, който да го…

Сърцето да е изпълнено с обич,състрадание и милосърдие към тварите, заради Твореца

Когато сърцето се устрои с божествената багодат, в него се поражда желанието за вършене на служби на тварите, заради Твореца. Онези, които поместят в центъра на приятелството Аллах и Неговия…

Сърцето трябва да е изпълнено с обич към брата по религия

Там където има братство, има състрадание и милосърдие. Ако рабът не желае за вярващите си братя това, което желае за себе си, неговата вяра не се счита за съвършена. Всевишният…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain