Размисъл Върху Свещения Коран

Човекът по природа е склонен към размисъл (тефеккюр). За да не остане затворен в тесните граници, които душата (нефс) поставя пред разума, човек се нуждае от водач, който да го напъти към истината и доброто. Най-верният водач и пътеводител е Свещената книга на Аллах – Коранът и неговото живо олицетворение – Пратеникът на Аллах (с.а.в.).

Изпратен като милост за човечеството, за духовно извисените вярващи, Свещеният Коран е величествена врата, която се отваря към дълбините на размишлението. Той е просторен хоризонт за размисъл; езикът на небето и земята. С мъдрите си известия, той е храна за духа (рух), безкрайна съкровищница на благодат; едно от чудесата дарени на хората.

Свещеният Коран е разяснение на човека и вселената. Вселената, човека и Свещеният Коран са три взаимообвързани свята, които се поясняват по най-хубавия начин. Който се задълбочава в Свещения
Коран, започва да чете себе си и милостта на Своя Създател; да разгръща вселенските страници на мъдростта. За него се разкриват безброй Божии тайни и в сърцето му се отварят прозорци към отвъдното.

В Свещения Коран е лекът срещу страстите на душата нефс и егоистичните чувства, които водят човека към духовна гибел. Спасението от безнравствеността и порочността, които принизяват човека
по-ниско и от животните също е в Свещения Коран. В него са и предпазните мерки, които не позволяват чувството за справедливост да се превърне в несправедливост. Накратко, най-голямата рецепта за щастие, от която човек се нуждае се намира в Свещения Коран.

| РАЗМИСЪЛ ВЪРХУ ВСЕЛЕНАТА, ЧОВЕКА И СВЕЩЕНИЯ КОРАН (стр. 127) – Осман Нури Топбаш

Сподели...
TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain