Кое е най-важното според исляма за постигане на позволено богатство?

В исляма се насърчава търговията, но не толерира пълната й свобода както правят днес застъпващите либерални схващания, нито пък я ограничава в тесни граници, подобно на социалистическите гледища. Имайки предвид индивидуалната и общественната полза, в търговията са се оформили известни правила, съобразно нейната област и форма на дейност. Така че:

Абсолютно е забранена търговията с нещо, което Всевишният Аллах е забранил. Това означава, че според исляма първото условие за да бъде позволена една търговска дейност, трябва да бъде позволена областта, в която се действа.

Другите условия са свързани с начина на дейност.

Складирането на дадена стока и продажбата й с цел да се повиши цената й, е забранено. Днес това е известно като черна борса. Това в шериата се нарича „ихтикяр” и е строго забранено.

Друга шериатска забрана в търговията е измамата (габин). Това става, чрез възползване от невежеството, неопитността или ниското умствено ниво на клиента, като се поставя една прекомерна цена, различна от действителната. Например; купуване на крадена стока на минимална цена или възползване от неопитността на дете, като се купи от него някоя ценна вещ на ниска цена.

Задължение на търговеца е да покаже недостатъка на стоката, която е изложена за продажба. Друго нещо, на което дрябва да се обръща внимание, е при покупка да не се хули стоката умишлено.

Тъй като целта ни не е да изложим всички шериатски изисквания, засягащи търговската дейност, накрая ще се задоволим да кажем следното:

От гледище на шериата в някои случаи стойността на печалбата може да се ограничава. Това положение придобива по-голяма важност, например по време на война, на заразни болести и др. Религията дава право на управляващите да взимат предпазни мерки в рамките на полезното и да приемат закони, които да сплашват или насърчават. Това често се случва в областта на търговията. Затова е задължително да се спазват правилата, поставени от управляващите, в полза на обществото и особено които се отнасят за печалбата. Обаче има области, в които такива ограничения са невалидни, поради по-големия риск, който съществува там.

Има безброй доказателства как ислямът е насърчавал търговската дейност. Във връзка с тази тема, в няколко предания (хадиси) се казва:

„Честният и правдив търговец – мюсюлманин, на Съдния ден ще бъде заедно със загиналите по пътя на Аллах (шехиди)…” (Ибн-и Мадже, Тиджарат, 1)

„Храбрият търговец, който излага стоката си за продажба, бива дарен с препитание, а измамникът е прокълнат.” (Ибн-и Мадже, Тиджарат, 6)

„Страхливият търговец е лишен, а храбрият е дарен с препитание.” (Дейлеми, Муснед, II, 79)

„Най-чистата (халал) и хубава храна за човека е онази, която лично той е припечелил.” (Ибн-и Мадже, Тиджарат, 1)

| ВАКЪФ-ИНФАК-ХИЗМЕТ (108 – 110стр.) – Осман Нури Топбаш

Сподели...
TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain