ВНИМАВАЙ ОТ КОГО ВЗИМАШ РЕЛИГИЯТА СИ!

Расулюллах (с.а.с.) веднъж казал на Абдуллах ибн Омер (р.а.):

“О, Ибн Омер, придържай се здраво за религията си! Придържай се здраво за религията си, защото тя е и плътта, и кръвта ти. Внимавай от кого взимаш религията си! Научи религиозните науки и постановленията от праведните учени, а не от онези, които се отклоняват наляво и надясно!”

Вярващият трябва първо да научи истината и естеството на истината от Корана и сюннета. След това той трябва да определи водач за себе си според критериите на Корана и сюннета и да се стреми да напредва под негово ръководство. Защото дори един истински муршид-и кямил не може да помогне на онзи, който не следва Корана и сюннета.

Колко добре е казал Мевляна:

“Коран-и Керим съдържа състоянията и характеристиките на пейгамберите. Ако четеш и прилагаш неговите учения, може да считаш, че си се срещнал с пейгамберите и евлиите! Но ако четеш Корана, без да се подчиняваш на заповедите му и без да възприемаш нрава му, тогава каква полза могат да имат пейгамберите и евлиите за теб?..”

Нека Всевишният Аллах ни дари с живот, който е в съответствие с Корана и сюннета, да ни позволи да вървим по пътя на Неговите приближени и да ни съживи заедно с праведните Му раби!

Амин!..

РОЛЯТА НА ТАСАВВУФА В ИЗПИТАНИЕТО НА МЮСЮЛМАНИНА СЪС САМИЯ СЕБЕ СИ  – Осман Нури Топбаш

Сподели...
TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain