Примери от превъзходния му морал и поведение

Благословеното лице на Пейгамбера (салляллаху алейхи ве селлем) било най-красивото и най-чистото. Когато Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) се преселил в Медина, един от еврейските учени — Абдуллах ибн Селям,…

Отношението на Пратеника на милостта към хората

Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) е прекрасен пример за онези, които го следват не само на думи, а и с делата си. Той бил пример за хората във всяка област…

Отношението на Пратеника на милостта към сираците

В хадис се казва: „Най- добрият дом е онзи, в който се отнасят най- добре към сирака. А най- лошият дом е онзи, в койот се отнасят лошо към сирака!“…

Отношението на Пратеника на милостта към животните

В периода на невежеството хората се отнасяли безмилостно и към животните. За да се хранят, режели на живо опашките им и парчета месо от телата им. Организирали съревнования по бой…

Отношението на Пратеника на милостта към враговете и неверниците

Ебу Басра Ел- Гъфари разказва случка от живота си, преди да стане мюсюлманин“ „Дойдох в Медина и гостувах на Расулюллах(салляллаху алейхи ве селлем). През тази нощ изпих млякото на седем…

Отзивчивостта на Пратеника на милостта в искането на добро за хората

Не само болка изпитвал Мухаммед (салляллаху алейхи ве селлем) към страданието на хората, а показвал и голяма отзивчивост по отношение на техния успех за избавяне от страданието. B Корана тази…

Опрощаващият Пратеник на милостта

Аллах Теаля обича да опрощава. Ако рабът се разкайва искрено и със съжаление за греховете си, Всевишният Аллах обещава, че ще приеме покаянието му. Тъй като Той е многоопрощаващ, в…

Описание на достойния облик на Пратеника на милостта

Накратко в различни предания се казва: Пратеникът на Аллах (салляллаху алейхи ве селлем) беше среден, почти висок на ръст. Притежаваше хармонично средно телосложение. Заради едрия му гръден кош и раменете…

Неповторимата смелост на Пратеника на милостта

Не е възможно да се мисли, че има по – голям герой от Мухаммед(салляллаху алейхи ве селлем). Страхът не съществувал у него. По времем на трудности Расулюллах (салляллаху алейхи ве…

Наставленията на Пратеника на милостта за комшийските права

Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) желаел да се обръща особено внимание върху комшийските права. В хадис се казва: „ Джибрил постоянно ме съветваше за правата на комшията. Дори си помислих,…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain