ТАСАВВУФ Е ДА СЕ ДОСТИГНЕ ДО СЪВЪРШЕНСТВО ЧРЕЗ КОРАНА И СЮННЕТА

Тасаввуф е другото наименова ние на това да се пренесе иманът до величествени и могъщи хоризонти, каквото е състоянието „ихсан“. Това означава сърцата ни да достигнат досъзнанието и възприятието, че…

СПАСЕНИЕ ОТ НЕХАЙСТВОТО

Всевишният Аллах е създал човека със склонност и към добро и към зло и го е определил като единственото същество с поверена отговорност да Му служи. Като е обвързал постигането…

Истигна – да бъдеш доволен от това, което имаш

Когато сподвижниците оставиха всичко, което притежаваха в Мекка и се преселиха по пътя на Аллах в Медина, Пророкът (салляллаху алейхи ве селлем) побратими Абдуррахман бин Авф от преселниците със Са’д…

ОНЕЗИ, КОИТО ПРЕНЕБРЕГВАТ ЗНАМЕНИЯТА НА АЛЛАХ

Когато описва качествата на Своите истински и праведни раби, Всевишният Аллах повелява следното: “… и които, ако им се напомнят знаменията на техния Господ, не остават пред тях глухи и…

Размисъл върху знанието на Аллах

В много от знаменията на Свещения Коран се засяга въпроса за безкрайното знание на Всевишния Аллах и хората се призовават към размисъл. В айета се повелява следното: “У Него са…

Спокойствието на духа – смирението пред мъдростта…

Философите, са отстоявали твърдението, че истината може да бъде открита чрез ограничените способности на разума и чувствата, но този метод не е удовлетворил нито тях, нито останалите. Изучаващите науката „Келям”…

Размисъл Върху Вселената, Човека и Свещения Коран – ПОСЛЕСЛОВ

В днешно време някои хора, които са се отчуждили от собствената си история и култура, търсят спокойствие в западни програми за личностно развитие и курсове за далечно източни учения като…

Размисълът трябва да се превъплъти в действие

За да достигнем до истина чрез размисъл (тефеккюр), споменаване на Аллах (зикир) и муракабе трябва да приложим получените знания на практика. Ако човек, който разсъждава над Божиите истини и знаменията…

Пътя на познанието за Аллах (марифетуллах)

Учените в Исляма са казали: “Първото задължение (фарз) повелено на човека е марифетуллах, тоест да опознае Аллах и да се насочи към размисъл, който ще го отведе към Него.” Основната…

Всичко е създадено с една цел

Ясно е видно това, че всичко във вселената е създадено с мъдрост и полза. Както вече казахме: – Със светлината на Слънцето и Луната, създанията на земята се осветяват, растат…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain