Най-тежката дума на мерилото

Пратеникът на Аллах, салляллаху алейхи веселлем, казва:

“Без съмнение, в деня на Къямета Аллах Теаля ще повика отпред един човек от моя уммет. След това пред погледите на всички ще бъдат отворени деветдесет и девет досиета, точно толкова големи, че всеки може да ги види. Тогава ще му се каже:

Можеш ли да отречеш нещо от написаното тук? Моите пазещи и записващи ангели нима постипъха несправедливо към теб?

Не, Я Рабби (Господи Господи) – ще каже той.

Тогава Аллах ще му каже:

Да, ти имаш севаб (добри дела), записани при нас. Днес с теб няма да бъде извършена несправедливост.

После ще му бъде даден лист хартия, на който е написано:

“Ешхеду ен ля иляхе илляллах ве ешхеду енне Мухаммеден абдуху ве расулюх”.

И ще му бъде казано:

Приготви се за мизан (мерилото мерилото)!

Я Рабби, тази хартия колко ли тежи в сравнение с деветдесетте и девет досиета? – ще попита подсъдимият.

Ти днес не ще бъдеш ощетен – ще му се отговори.

От едната страна на кантара ще бъдат досиетата ти, пълни с престъпления, а хартийката, на която е написано келиме-и шехадет. Тя тежи повече, от другата защото нищо не може да тежи повече от името на Аллах Теаля”. (Тирмизи)

В тази връзка в един хадис се казва:

“Най-добрият зикир е “Ля иляхе илляллах” и най-добрата дуа е “Елхамдулиллях”. (Ибн Маджех, Едеб, 55; Тирмизи, Несаи)

Келиме-и тевхид е основата на имана. Колкото повече пъти бъде повтаряна, толкова по-силен става иманът и достига до съвършенство.

В един хадис-и шериф се казва:

“Муса, алейхисселям, казал:

Я Рабби! Научи ме как да Те споменавам и да Ти правя дуа.

Аллах Теаля му отговорил:

Кажи: “Ля иляхе илляллах”.

Я Рабби, това го казват всичките Ти раби – казал Муса.

Кажи: “Ля иляхе илляллах” – заповядал Аллах Теаля.

Муса, алейхисселям, казал:

Я Рабби! Искам да ме научиш на нещо различно.

В отговор Аллах Теаля казал:

О, Муса! Ако от едната страна на кантара биват поставени седемте небеса и седемте пласта на земята, а от другата страна “Ля иляхе илляллах”, то знай, че “Ля иляхе илляллах” ще натежи пред тях. (Несаи)

Хазрети Сюлейман с огромна войска минавал през място, където се били събрали много хора и джинове. В близост имало една пътечка на мравки и когато водачът на мравките видял Сюлейман и войската му, казал:

О, мравки! Приберете се по домовете си, за да не ви стъпчат войниците на Сюлейман без да искат. Могъществото на Сюлейман е голямо, ще бъдете премазани! Скрийте се!

Хазрети Сюлейман, алейхисселям, който благодарение на Аллах Теаля имал дарбата да разбира езика на животните, чул думите на мравката и казал:

Моето могъщество е временно, както и животът ми е ограничен. А щастието от изреченото келиме-и тевхид е вечно.

Във връзка с груповия зикир чрез келиме-и шехадет Таберани и Имам Ахмед разказват хадис, предаден от Шеддат ибн Евс:

Един ден Мухаммед, салляллаху алейхи веселлем, събрал сахабетата си и ги запитал:

Има ли между вас чужденец?

Няма, о Пратенико на Аллах! отговорили сахабетата.

След това Расулюллах, салляллаху алейхи веселлем, заповядал да затворят вратите и казал:

Вдигнете ръце и правете зикир като изричате “Ля иляхе илляллах”.

Шеддат ибни Евс, радияллаху анх, разказва как е продължила сбирката за зикир:

“Направихме зикир, казвайки: “Ля иляхе илляллах”. След това Пратеникът на Аллах, салляллаху алейхи веселлем, направи дуа:

Я Рабби! Ти ме изпрати пейгамбер заради този израз и ми обеща, като награда за неговото изричане да бъда в Дженнета. Ти не се отказваш от обещанията Си!

След това Пратеникът на Аллах, салляллаху алейхи веселлем, се обърнал към сахабетата си и казал:

Внимание, ще ви зарадвам! Радвайте се, Аллах ви опрости.” (Ахмед ибн Ханбел, Таберани)

В друг хадис-и шериф е казано:

“Ля иляхе илляллах” е много ценна дума за Аллах Теаля. Нейното място е много извисено. Който я каже с искреност и честност, Аллах ще го въведе в Дженнета. Но този, който я изрича само формално, без да вярва в нея, запазва своето богатство и живота си, но когато утре се яви пред Аллах Теаля, тепърва ще бъдат премерени делата му.” (Джемул-феваид, I/23)

В друг хадис Мухаммед, салляллаху алейхи веселлем, заповядва:

“Зарадвайте тези, които ще ви наследят! Който с искреност и чисто сърце каже: “Ля иляхе илляллах”, ще влезе в Дженнета”. (Джемул-Феваид, I/18)

Който каже “Ля иляхе илляллах”, непременно ще пречисти сърцето си от заблудите, тоест от плътските желания и наклонности. Сърцето се изпълва с духовната светлина на Аллах Теаля. То се пробужда и вниква в мъдростта на Божията воля. Проумява Великолепието на Аллах Теаля и собствената си слабост пред Него. Затова е много важно да се разбере смисъла на израза:

“Познаващият себе си, познава Господа си”.

И да се възползува от Него.

С Божествения си поглед Аллах Теаля удостоява само сърцето, което е изпълнено с обич към Него. Един дервиш дошъл при Байезид Бестами и му казал:

Кажи ми какво да извърша, за да се доближа до Аллах Теаля?

Байезид, рахметуллахи алейх, му отвърнал:

Обичай приятелите на Аллах! Старай се да покориш сърцата им! Защото Аллах Теаля се вглежда в тях всеки ден по 360 пъти. Постарай се Неговият поглед да те свари в сърцата им!”…

| ИСЛЯМЪТ ФОРМА И ДУХ (стр.162)- Осман Нури ТОПБАШ

Сподели...
TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain