КАКВО Е ТАСАВВУФ?

Тасаввуф е изкуството да познаваш Всевишния Аллах от сърце.

Тасаввуф е другото наименование на това да се пренесе иманът до величествени и могъщи хоризонти, каквото е състоянието „ихсан“. Това означава сърцата ни да достигнат до съзнанието и възприятието, че винаги се намираме под божественото наблюдение.

Тасаввуфът е дисциплина на пречистването. Това е пътят към таквата, който позволява на човека да отбягва всичко, което го отдалечава от Аллах. Това е форма на духовно възпитание, която обуздава алчните амбиции на нефса и позволява на човека да разкрие потенциала на духа.

Тасаввуфът е духовно училище, в което душата и сърцето се пречистват под ръководството на истински учители, които са наследници на Пейгамбера ни (с.а.с.).

Тасаввуф е борбата срещу нефса, в която никога няма примирие.

Тасаввуф е способността да останеш приятел на Аллах, бидейки съгласен с Неговото божествено предопределение, при всяко обстоятелство.

Той значи да запазиш сърцето си уравновесено пред лицето на възходите и паденията в живота, на неговите сладки и горчиви изненади. Той значи да избегнеш това да те разглези богатството или бедността да те накара да се чувстваш ограничен. Той значи да знаеш, че всяка трудност, която сполетява човека, е божествено изпитание и средство за пречистване (тезкийе). Той значи да изоставиш оплакването и недоволството и да се превърнеш в „прекрасен раб“, който е в постоянно състояние на възхвала и благодарност.

Тасаввуф е, когато един вярващ усъвършенства себе си физически и духовно, а след това се обърне към творението с безкористно сърце, чувствайки отговорност да компенсира за техните потребности и нужди. Да изпитваме загриженост, милост, състрадание и обич към създанията, търсейки единствено задоволството на Създателя.

Тасаввуф е да следваш Корана и сюннета, да възприемаш задълбочеността на божествените и пророческите директиви в сърцето си и да се опиташ да ги прилагаш във всеки аспект от живота си.

Накратко, тасаввуф е да опознаеш Пратеника на Аллах (с.а.с.) чрез обич към него, да възприемеш неговите възвишени нрав, личност и маниери, и да полагаш усилия да живееш тази религия по начин, който е в хармония с нейните същност и дух, в състояние на екстаз (веджд).

Всичко друго, което противоречи на тези принципи и не е съгласувано с Корана и сюннета, е грешно, колкото и да бива приписвано на тасаввуфа.

РОЛЯТА НА ТАСАВВУФА В ИЗПИТАНИЕТО НА МЮСЮЛМАНИНА СЪС САМИЯ СЕБЕ СИ  – Осман Нури Топбаш

Сподели...
TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain