Хората с наранени сърца се намират на по-високо ниво пред Аллах. Онези, които искат да спечелят одобрението на Аллах трябва да успокоят и зарадват тези тъжни сърца.
Никой освен Пророците не е защитен от опасността да сгреши във вярата. Затова всеки вярващ трябва да се старае подобаващо да оползотвори благото, с което е дарен - живота си. Единственото спасение от ледените тръпки на смъртта е стремежа да се живее праведно.
Всички грехове се извършват тогава, когато забравим Аллах. Защото рабът, който живее произнасяйки „Аллах” и съзнавайки смъртната реалност, показва старание към служенето и поведението си, и внимава да не нарани чувствата на някого нито с думи, нито с дела ...
Въздържането от земното (зюхд) и доволството от това, което притежаваш (истигна) са отношения към земните блага, без те да влизат в сърцата ни. В този смисъл въздържането от земното (зюхд) не е бедност; а е духовно отношение задължително за всеки вярващ и беден и богат.
Душевното спокойствие се постига чрез упование и търсене на убежище при най-великата Сила и целенасочено задълбочаване във вярата.
Земното щастие се подсилва благодарение на ислямското семейство и родствена връзка. Искреността в земния свят и чувството на вярност са щастие и в отвъдния свят.
Да се приема тасаввуфа ненужен е като това да се приемат като ненужни искреността във вярата (ихляс), богобоязънта (таква), прозрението (ирфан), възпитанието на душата и пречистването на сърцето, накратко служенето на Аллах с искреност... Може да има мюсюлманство без тасаввуф, но то ще е лишено от ихсан. Живот в Ислям, без тасаввуф, който е духовното обучение, не би довел раба до състояние, в което да служи на Аллах така като, че ли е в Неговото присъствие.
О, Аллах! Стори възвишени и двата ни свята с красотите на исляма! Пази родината и народа ни, целия ислямски свят и цялото човечество от всякакви раздори и бедствия! Амин!

Най-краткият път, който отвежда към Всевишния Аллах

Духовният свят също като видимия свят е безкрайно поле за размисъл. Следващият разказ на Хазрети Мевляна изразява значението на размисъла над вътрешния свят (муракабе) по един много красноречив начин: “Един

Не може ли без тасаввуф?

     Алтънолук: От това, което казвате, ясно се разбира че подходът на тасаввуфа има важно значение в разпространяването на Исляма. Ако попитаме каква е тайната на това тасаввуфа да

СТРЕМЕЖ ДА БЪДЕШ ЗА ПРИМЕР В СЛУЖБАТА

Онези, които полагат усислия за благополучието на хората не трябва само да се разпореждат, а с чувство на отговорност лично да взимат участие в определените мероприятия. Тези, които си мислят,

НАУЧНИТЕ ОТКРИТИЯ В КОРАНА

Има много айети в Корана, които хвърлят светлина върху постиженията и откритията в различните области на науката. Това са чудесата на Корана, свързани с бъдещето. Основната цел на Книгата на

Намазът е различие

Хазрети пейгамбер, салляллаху алейхи веселлем, казал на един мюсюлманин: “Признакът на исляма е намазът. Който се отдаде на намаза, следи за времената му, извършва го спазвайки суннетите му, той е

Как се осъществява хушу в намаза

Хатеми Есам, рахметуллахи алейх, казва следното за старателното изпълнение на намаза: “Първо извърши старателно всички приготовления за намаза. Представи си Кябе между двете си очи, моста Сърат под краката си,

Примери от характерните качества за пратеника на милостта

Единственият човек в историята, чийто живот е установен и с най-малки подробности, е животът на Мухаммед (салляллаху алейхи ве селлем). Всички негови думи, дела и чувства, всеки миг от неговия

Да се пренебрегва и изоставя разсъждението е голям грях

Колко странно е това, че човек се възхищава, при вида на бляскав и украсен дворец. Цял живот го помни и разказва за красотата му. Същевременно, въпреки че постоянно вижда тази

Вашата отплата е при Аллах

Когато Аллах, Всевишния, ви отнема нещо, Той ви обезщетява с друго по-добро, но само ако сте търпеливи и искате наградата си от Него. Пратеникът (с.а.с.) е казал: „На когото е

Ако целта е Дженнет…

Една от основите на вярата е вярата в Ахирета. Т.е. след земния живот има и друг живот. Човек не се погубва просто ей така. Като приключи земния живот започва един

ГЛАВОЗАМАЙВАЩОТО ВЪЗГОРДЯВАНЕ

Една малка мишка захапала повода на една огромна камила и закрачила важно важно напред. Без да разбира, че камилата върви спокойно с нея поради естествения си благ и кротък нрав,

Разумът – причина за възгордяване или средство за уповаване

Месневи: „Щастливият и човечният знае, че да си само умен е присъщо на сатаната, да обичаш и да служиш на Всевишния Аллах е присъщо на Адем.” „Онези, които са само

НЕ ОБИЖДАЙ НИКОГО И ОТ НИКОГО НЕ СЕ ОБИЖДАЙ

Месневи: „Ако подвластен на гнева, си наранил сърца и си ги хвърлил в огъня, този огън ще разпали твоя огън в Ада.” „Огънят на твоя гняв ще те изгори, ще те подложи

ВЕЛИКИЯТ НРАВ НА ПРОРОКА

       Месневи: „Обикнах Онзи, Който притежава всичко и всичко е Негово творение. Ума и сърцето си отдадох на Неговият любим.” (том 3, 4136) Пределната сила и степен на

Щедростта на сподвижниците

Сподвижниците се надпреварвали кой да се доближи повече към примерния нрав на Мухаммед (салляллаху алейхи ве селлем ). Следните примери прекрасно отразяват това старание. Омер (радияллаху анх) разказва: „Един ден

Примери от превъзходния му морал и поведение

Благословеното лице на Пейгамбера (салляллаху алейхи ве селлем) било най-красивото и най-чистото. Когато Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) се преселил в Медина, един от еврейските учени — Абдуллах ибн Селям,

Отношението на Пратеника на милостта към хората

Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) е прекрасен пример за онези, които го следват не само на думи, а и с делата си. Той бил пример за хората във всяка област

Отношението на Пратеника на милостта към сираците

В хадис се казва: „Най- добрият дом е онзи, в който се отнасят най- добре към сирака. А най- лошият дом е онзи, в койот се отнасят лошо към сирака!“

Отношението на Пратеника на милостта към животните

В периода на невежеството хората се отнасяли безмилостно и към животните. За да се хранят, режели на живо опашките им и парчета месо от телата им. Организирали съревнования по бой

Отношението на Пратеника на милостта към враговете и неверниците

Ебу Басра Ел- Гъфари разказва случка от живота си, преди да стане мюсюлманин“ „Дойдох в Медина и гостувах на Расулюллах(салляллаху алейхи ве селлем). През тази нощ изпих млякото на седем

Отзивчивостта на Пратеника на милостта в искането на добро за хората

Не само болка изпитвал Мухаммед (салляллаху алейхи ве селлем) към страданието на хората, а показвал и голяма отзивчивост по отношение на техния успех за избавяне от страданието. B Корана тази

Опрощаващият Пратеник на милостта

Аллах Теаля обича да опрощава. Ако рабът се разкайва искрено и със съжаление за греховете си, Всевишният Аллах обещава, че ще приеме покаянието му. Тъй като Той е многоопрощаващ, в

Описание на достойния облик на Пратеника на милостта

Накратко в различни предания се казва: Пратеникът на Аллах (салляллаху алейхи ве селлем) беше среден, почти висок на ръст. Притежаваше хармонично средно телосложение. Заради едрия му гръден кош и раменете

Неповторимата смелост на Пратеника на милостта

Не е възможно да се мисли, че има по - голям герой от Мухаммед(салляллаху алейхи ве селлем). Страхът не съществувал у него. По времем на трудности Расулюллах (салляллаху алейхи ве

Наставленията на Пратеника на милостта за комшийските права

Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) желаел да се обръща особено внимание върху комшийските права. В хадис се казва: „ Джибрил постоянно ме съветваше за правата на комшията. Дори си помислих,

На враждата с дружба да отвърнем

Най-големият правист, израснал в ислямския свят, създателят на ханефитския мезхеб Имам Азам Ебу Ханифе бе учен и далновиден човек. По негово време имаше хора, които виждаха и оценяваха големите му

Коран-и Керим книгата на Вселената

Kоранът е проява на волята на Аллах. Ето защо във всякаква буква се крият хиляди чудеса и мъдрости. Коментарите и преводите които се правят за разкриване значенията, които са скрити

Верността на Пратеника на милостта

Изпълнението на обещанието е качество, присъщо на пейгамберите, приближените раби на Аллах (евлияуллах) и на благодеятелните, както и средство за избавление от признацитe на двуличието. Чрез него животът се направлява

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain